นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด (ผู้เป็นเจ้าของและบริหารการดำเนินงานของแบรนด์ BabbyWing) (“บริษัท”)

บริษัทเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัท (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้”) บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ อีกทั้งเพื่อแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ในฐานะองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านให้อยู่ในระดับสูงสุด โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจเสมอมา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Babbywing ซึ่งดำเนินการบริหารโดยบริษัทของเรา ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทำโดยตรงหรือทางอ้อมและข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือการกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ และเพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงล่าสุดโดยจะระบุไว้ให้ท่านทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านให้รับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า

“นโยบาย” ได้จัดทำขึ้นและบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1 – เกี่ยวกับบริษัทโฟลเฟเวอร์จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด คำว่า “เรา” “ของเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะหมายถึง บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อที่ 2 – แหล่งที่มาของข้อมูล

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดย (1) ผ่านทางร้านของเราหรือทางออฟไลน์ (2) บนหรือผ่านเว็บไซต์ www.babbywing.com รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของเรา (3) เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา หรือลงทะเบียนสำหรับบริการ Loyalty Program และฟีเจอร์อื่นๆ (4) เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม (5) เมื่อคุณซื้อสินค้าจากเรา (6) เมื่อคุณเข้าร่วมในการแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ (7) เมื่อคุณติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นกับเราหรือให้ข้อมูลต่างๆ กับเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ วันเกิด อายุ สถานภาพ อาชีพ หรือ รายได้ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ซื้อ ความชื่นชอบส่วนบุคคล ข้อมูลสถานที่ (ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารของคุณและการตั้งค่าแอปพลิเคชันยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้) และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะให้แก่เรา

การเข้าสู่เว็บไซต์และการใช้งานบริการต่างๆ ของเรานั้น หมายความว่า คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ด้านบน

ข้อที่ 3 – เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เรา (หรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา) อาจใช้งานข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณและเกี่ยวกับคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ :

• เพื่อการทำตามคำขอของคุณในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ ให้สำเร็จ และเพื่อให้คุณได้รับการอัพเดทเกี่ยวกับคำสั่งซื้อต่างๆ ของคุณ

• เพื่อให้คุณได้รับข้อมูล (ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือบริการ SMS) เกี่ยวกับร้านค้า สินค้าและบริการใหม่ๆ ของเรา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้น ตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆ

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คุณ

• เพื่อการศึกษาวิจัยด้านการตลาดตามความเหมาะสม

• เพื่อทำ Affiliate Marketing กับพันธมิตรหรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด

• การวิเคราะห์ เครื่องมือค้นหา แคมเปญการตลาด และการจัดการด้านความสัมพันธ์ลูกค้าของผู้ให้บริการ จะขึ้นอยู่กับการเริ่มดำเนินการของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารเท่านั้น

ข้อที่ 4 – การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางบริษัทในเครือทั่วโลกของเรา และบุคคลที่สามที่ได้เลือกไว้ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ แฟรนไชส์ ผู้มีอำนาจของแบรนด์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา

สำนักงานใหญ่ของ บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งรวมถึงประเทศใดๆ ก็ตามที่ทาง บริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ที่อาจมีหรือไม่มีความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้แต่แรกเริ่ม ในกรณีเช่นนั้น เรารับรองว่าจะมีการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและองค์กรของรัฐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรากระทำการดังกล่าว หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีเหตุจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

ดังนั้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หมายความว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ

ข้อที่ 5 – ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการสูญหาย การโจรกรรม และการเข้าถึง การใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรการดังกล่าวนั้นรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่แต่เฉพาะพนักงานของเรา และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ รวมถึงการคุ้มครองทางด้านเทคนิคและด้านกายภาพอื่นๆ

รูปแบบการชำระเงินที่ช่วยให้คุณจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งเกตเวย์การชำระเงินโดยตรงทั้งหมดที่เราใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) ที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI Security Standards Council) อันเกิดจากการร่วมมือกันของแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Visa, MasterCard, American Express และ Discover ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงินนี้จะช่วยรับรองถึงการจัดการข้อมูลบัตรเครดิตโดยร้านของเราและผู้ให้บริการดังกล่าวให้มีความปลอดภัย

หากคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่เรา ข้อมูลนั้นจะถูกแปลงโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) และจะจัดเก็บโดยการเข้ารหัสแบบ AES-256 แม้ว่าจะไม่มีวิธีการที่ปลอดภัย 100% ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เราก็ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงินและดำเนินการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

เว็บไซต์ของ Babbywing.com (ดำเนินการบริหารจัดการโดยบริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัด) อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ย่อยต่างๆ ซึ่งหลักปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอาจต่างจากของเรา เว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของเรา เมื่อคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้ว (คุณสามารถทราบว่าคุณอยู่ที่ใดได้ด้วยการตรวจสอบ URL ในแถบที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของคุณ) การใช้งานข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้จะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม นโยบายดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างไปจากนโยบายของเรา หากคุณไม่พบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นโดยผ่านลิงก์เชื่อมต่อจากหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ คุณควรติดต่อกับเว็บไซต์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อที่ 6 – คุกกี้

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลตัวหนังสือขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อการเก็บบันทึกข้อมูล เราใช้งานคุกกี้บนทุกๆ เว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โฟล เฟเวอร์ จำกัดเราใช้งานทั้งคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัว (Session ID) และคุกกี้ถาวร (Persistent) เราใช้งานคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวเพื่อให้ง่ายและปลอดภัยสำหรับคุณในการท่องเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวจะหมดอายุไปเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ลง ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณยาวนานกว่า คุณสามารถลบคุกกี้ถาวรออกได้โดยทำตามคำแนะนำในส่วนให้ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต การอ้างอิงถึงคุกกี้สามารถดูได้ที่ http://www.cookiecentral.com/

เราใช้งานคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวเพื่อเก็บข้อมูลช่วงการใช้งานที่มีการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลความชื่นชอบในการท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เรากำหนดคุกกี้ถาวรเพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้งานและความสนใจต่างๆ ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานซ้ำๆ คุกกี้ถาวรยังช่วยให้เราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้งานได้เพื่อการยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ถ้าคุณปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะยังใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปได้ แต่จะถูกจำกัดความสามารถในการใช้งานบางพื้นที่ของเว็บไซต์ลง คุกกี้จะถูกใช้กับถุงชอปปิงเพื่อให้ความปลอดภัยมากขึ้นและเพื่อรับรองว่าไม่มี URL ที่เป็นเว็บไซต์ขยะ

นอกเสียจากว่าคุณจะระบุตัวตนของคุณด้วยความสมัครใจ (โดยผ่านการลงทะเบียน เป็นต้น) เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าคุณคือใคร แม้ว่าเราจะใช้งานคุกกี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุกกี้จะเก็บได้มีเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ตัวอย่างได้แก่ เมื่อมีการซื้อสินค้าฐานะผู้เข้าชม หรือการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในถุงชอปปิง) คุกกี้จะไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้

พันธมิตรทางธุรกิจบางรายของเรา (เช่น ผู้ทำโฆษณา) จะใช้คุกกี้ในขณะที่ทำการแสดงแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ต่างๆ เหล่านี้ได้

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานคุกกี้โดยเว็บไซต์ของเรา เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานคุกกี้โดยผู้ทำโฆษณาใดๆ

ข้อที่ 7 – การเข้าถึงการแก้ไขและการเพิกถอนความยินยอม

หากคุณมีข้อสงสัย ความเห็น หรือข้อร้องเรียน หรือการอัพเดทใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่:

บริษัทโฟลเฟเวอร์จำกัด

อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อีเมล: [email protected]

หากคุณต้องการเข้าถึง อัพเดท หรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ กรุณาอีเมลไปยังที่อยู่ติดต่อด้านบนนี้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ babbywing.com แล้วเข้าบัญชีของคุณเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

เราจะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการร้องขอโดยบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่กรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นสามารถให้หลักฐานเอกสารการมอบอำนาจของคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้